عباس جدیدی: اهل شعر و ادبم

عباس جدیدی: اهل شعر و ادبم

می‌گوید حرفی را نگفته باقی نمی‌گذارم، اما وارد حاشیه‌ها هم نمی‌شوم، جواب همه سؤال‌هایی را که در این چهار سؤال در مورد عملکردش وجود داشته…