آیا گرانش، جهان را بعد از بیگ بنگ نجات داد؟

آیا گرانش، جهان را بعد از بیگ بنگ نجات داد؟

مطالعات جدید فیزیکدانان نشان می دهد که برهمکنش ذرات هیگز در حین انبساط شتاب دار جهان که بنام – تورم کیهانی شناخته می شود – می توانست منجر به بی ثباتی و فروپاشی جهان شود، اما این گرانش بود که جهان را نجات داد….