بررسی فنی هیوندای آی۳۰

بررسی فنی هیوندای آی۳۰

بازار ایران تا سال آینده تحولات بسیاری به خود خواهد دید. ورود فولکس واگن و زیربرندهای مطرحش از قبیل سئات و اشکودا مهم ترین اتفاقی…