ایتالو کالوینو

ایتالو کالوینو ، طنزپردازی از گذشته و حال و آینده

به سه داستان شوالیه ناموجود، ویکنت دو نیم شده و بارون درخت نشین می پردازم که خودم آن ها را ترجمه کرده ام؛ توصیف و اظهارنظر درباره سایر آثار ترجمه شده و نشده را به دوستان دیگری واگذار می کنم. پرویز شهدی: میان همه ملت ها و همه زبان ها، نویسندگان و گویندگانی طنزپرداز بوده […]