آتروفی عضلانی چیست؟

آتروفی عضلانی چیست؟

یک سبک زندگی بی تحرک و نداشتن فعالیت بدنی منظم می تواند باعث ضعف عضلانی شود. از عدم استفاده نشات می گیرد و می تواند…